École d’été : “[Populations rejetées, populations déplacées] Poblacions rebutjades, poblacions desplaçades”, 13-14 juillet 2017, Balaguer [SP] [

[ENG] Group solidarity, based on shared interests and beliefs, inspires security and identity in the men and women of any society. As a consequence we find the rejection of those who have opposing interests or who are in any way different. This causes the generation of rejected populations, which are converted into displaced  populations. Analysing the medieval experience can provide lessons from the past for the present.
Prix d’inscripcion: 50 € (tarifa general), 40 € (tarifa jubilats), 30 €
(tarifa estudiants), 25 € ( tarifa jubilats Aules de la Gent Gran), 25 €
(tarifa assistents VII International Medieval Meeting Lleida 2017).
Bourses d’hébergement et d’assistance possible.
Inscripció: Enviar correu electrònic amb les dades personals a [envoyer les données personnels par mail à]
medieval@historia.udl.cat o bé per telèfon: 973 703152.
A tots els participants se’ls farà entrega d’un certificat d’assistència.
Informació: Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura”. medieval@historia.udl.cat, 973703152,
Arxiu Comarcal de la Noguera  acnoguera.cultura@ge
ncat.cat, 973 443056
Seu del curs: Consell Comarcal de la
Noguera, carrer d’Àngel Guimerà, 28-30. 25600 Balaguer (Lleida).
[CAT] La solidaritat de grup, teixida sobre els interessos i creences compartits, infon seguretat i identitat als homes i dones de cada societat. En deriva fàcilment el rebuig d’aquells amb els qui col·lisionen els interessos o d’aquells que, en algun sentit, són diferents. Es generen així poblacions rebutjades que esdevenen poblacions desplaçades. Apreciar l’experiència de l’edat mitjana davant d’aquestes situacions pot aportar lliçons des del passat cap al nostre present.
[ESP]La solidaridad de grupo, tejida sobre los intereses y creen-
cias compartidos, infunde seguridad e identidad a los hombres y mujeres de cada sociedad. De ello deriva, con facilidad, el rechazo de aquellos de intereses contrapuestos o de aquellos que, de un u otro modo, son diferentes. Se generan así poblaciones rechazadas que se convierten en poblaciones desplazadas. Analizar la experiencia de la edad media ante estas situaciones puede aportar lecciones desde el pasado hacia nuestro presente.

Olivier Brisville-Fertin

Docteur en Études hispaniques (2020); thèse sur la production aljamiada des communautés mudéjares et morisques d'Aragon, en particulier la prédication islamique en vernaculaire.

More Posts